Harmonogram wykładów

PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI – 12 kwietnia 2013 r.

09:00 – 10:00 Rejestracja Uczestników
10:00 – 10:30 Uroczyste otwarcie konferencji z udziałem zaproszonych Gości
 sala główna
10:30 – 11:10 Zadania Dyrektora placówki oświatowej jako administratora danych osobowych
 sala główna Tomasz Soczyński
Organizacja pracy szkoły przebiega według wypracowanych przez nią wzorców i wewnętrznych standardów. Wdrożenie w placówce systemów IT i idąca za tym zmiana sposobu przechowywania i przetwarzania danych osobowych skutkują potrzebą przeformułowania dotychczasowych procedur. Na wykładzie ekspert wskaże Dyrektorom transformacje, jakie zachodzą w teraźniejszej szkole, w której bieżące wykorzystywanie Internetu, dzienników elektronicznych, portali społecznościowych oraz szeroko rozumianej technologii staje się standardem i wymusza stosowanie się do przepisów związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych.
11:10 – 11:50 Kontrolowanie realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem dziennika elektronicznego
 sala główna Beata Florek, Krzysztof Giertler
Podczas wykładu odniesiemy się do obowiązków Dyrektora w zakresie monitorowania i kontroli realizacji podstawy programowej – ze szczególnym uwzględnieniem planowania tego procesu w nadzorze pedagogicznym, wdrażania w praktyce szkolnej i dokumentowania. Zaprezentujemy przykłady narzędzi jakościowych i ilościowych, które służą sprawdzaniu poprawności wdrażania podstawy programowej i jej realizacji na przykładzie narzędzi w e-Dzienniku.
11:50 – 12:20 e-Podręczniki i e-Dzienniki czyli jak uzyskać efekt synergii
 sala główna Krzysztof Wojewodzic
Podczas prezentacji przedstawione zostaną założenia oraz harmonogram rządowego projektu „e-Podręczniki do kształcenia ogólnego”. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się, kiedy pojawią się pierwsze e-Podręczniki, na jakich zasadach będą one dostępne oraz dodatkowo jaka obudowa dydaktyczna powstanie razem z nimi. Przedstawiona zostanie także koncepcja integracji tych rozwiązań z funkcjonującymi w szkołach narzędziami, takimi jak platformy e-learnigowe czy dzienniki elektroniczne.
12:20 – 12:40 Przerwa kawowa
12:40 – 13:10 Mobilność w szkolnej rzeczywistości
 sala główna Maciej Kułak, Tomasz Babicz
Podczas wykładu omówimy, jak dzisiaj możemy rozumieć hasło „mobilności” w szkole oraz w jaki sposób efektywnie ją wykorzystać na różnych poziomach współpracy – z Radą Pedagogiczną, podczas procesu dydaktycznego czy komunikacji szkoły ze światem zewnętrznym. Zaprezentujemy narzędzia (sprzętowe i programowe) oraz usługi dostępne w sieci Internet, przede wszystkim te bezpłatne dla szkół, które są pomocne zarówno w pracy Dyrektora, Nauczycieli, jak i Uczniów. Zapewniają one uatrakcyjnienie projektów edukacyjnych, pozwalają uzyskać lepsze efekty w nauce i przygotować Uczniów do dalszej nauki, studiów, a w przyszłości do podjęcia atrakcyjnej pracy. Pokażemy także, jak w skuteczny sposób wykorzystać dostępne dzisiaj technologie do zwiększenia efektywności swojej pracy.
13:10 – 14:00 Bezpieczna szkoła w świecie technologii i portali społecznościowych
 sala główna Janusz Wierzbicki
Podczas wykładu sklasyfikujemy zagrożenia związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole, w szczególności urządzeń mobilnych i sieci Internet, z punktu widzenia Ucznia, Nauczyciela i Dyrektora oraz szkoły jako instytucji. Wskażemy metody profilaktyki w zakresie zwiększania bezpieczeństwa na przykładzie dobrych praktyk, które można zastosować w swojej placówce. Omówimy zarówno rozwiązania techniczne, jak również zagadnienia związane z pracą z Uczniami oraz ich Rodzicami. Szczególny nacisk położymy na kwestię wykorzystania sieci społecznościowych w projektach edukacyjnych oraz życiu prywatnym.
14:00 – 15:00 Obiad
15:15 – 16:10 Między odwróconą lekcją a nauczaniem wyprzedzającym
 sala główna prof. Stanisław Dylak

Odwrócona lekcja to nowe spojrzenie na tradycyjny model edukacji. Novum polega na tym, że wszelkie informacje, materiały, wskazówki Nauczyciel przekazuje Uczniom przed lekcją. Praca domowa staje się zaś wstępem do zajęć, a nie ich podsumowaniem. Jak owa zmiana wpływa na Uczniów dowiedzą się Państwo z wykładu prof. Stanisława Dylaka.

16:10 – 16:40 Dziennik elektroniczny jako system zarządzania relacjami
 sala główna Marcin Kempka

Zarządzanie relacjami z klientami (z ang. CRM – Customer Relationship Management) to proces, na który składają się ludzie, technologia oraz działania zogniskowane na zatrzymaniu klienta poprzez podtrzymanie oraz rozwijanie z nim rozmaitych relacji*. Stosując bezpośrednią analogię pomiędzy firmą i jej Klientami a placówką szkolną i grupą Uczniów oraz Rodziców, można sformułować tezę, że wdrożenie systemu zarządzania relacjami z Rodzicami i Uczniami może przyczynić się do dynamicznego rozwoju i umocnienia pozycji placówki szkolnej w środowisku lokalnym. Szkoła, chcąc być postrzeganą jako nowoczesna oraz atrakcyjna, musi się odpowiednio spozycjonować, wypromować, jak również musi nieustannie podnosić jakość oferowanych Uczniom i Rodzicom produktów – dydaktyki, wychowania, opieki oraz sprawnej „obsługi”.
*Understanding customer relationship management (CRM). Injazz, J. Chen i Karen, Popovich. 2003, Business Process Management Journal, strony Vol. 9 No. 5, pp. 672-688.

16:40 – 17:00 Przerwa kawowa
17:00 – 17:40 Edukacja to nie czarne pudełko
 sala główna Marcin Kempka, Jarosław Kowalski, Małgorzata Marciniak
Jednym z kluczowych wyzwań stawianych edukacji na świecie jest nieustanne podnoszenie jakości kształcenia. Jednak jego realizacja nie opiera się tylko na wdrażaniu nowoczesnych technologii czy finansowaniu Uczniom dodatkowych lekcji. Kluczowe jest kompleksowe i zintegrowane podejście długofalowe, które uwzględnia m.in dbałość o efektywne zarządzanie danymi Ucznia i ich analizę, specjalne potrzeby edukacyjne Uczniów (zwłaszcza tych zdolnych) czy odpowiedni dobór kadry nauczycielskiej oraz narzędzi dydaktycznych. Istotne są również eliminacja nadmiernej biurokracji, czynniki profilaktyczne i wychowawcze oraz wzmacnianie współpracy szkoły z Rodzicami. Wprowadzając to kompleksowe podejście można przyjąć rolę eksperymentatora lub skorzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów.
Światowi liderzy rynku edukacyjnego – Pearson czy Public Consulting Group, a także polska firma Librus zaproponują Państwu wykorzystanie spiralnego modelu rozwoju placówki oświatowej, łączącego produkty, szkolenia i know-how jako metodę wprowadzania efektywnych zmian. Zwrócą również uwagę na kompatybilność i koordynację działań w różnych obszarach (m.in. dydaktycznym, administracyjnym, wychowawczym, diagnostycznym, IT), które są warunkiem niezbędnym w procesie podnoszenia jakości edukacji.
17:40 – 18:45 Budowanie innowacyjnej szkoły – panel dyskusyjny
 sala główna Eksperci, przedstawiciele firm, Dyrektorzy szkół
Pokażemy, krok po kroku, jak w praktyce budować nowoczesną szkołę bez dużych nakładów finansowych. Doradzimy, jak stworzyć infrastrukturę, dobierać sprzęt i kształcić personel. Wskażemy najczęściej popełniane błędy w tym zakresie i podpowiemy, jak ich uniknąć. Wykład będzie wstępem do panelu dyskusyjnego z udziałem ekspertów z obszaru oświaty, Dyrektorów wprowadzających nowe technologie do własnych szkół, Urzędników oświatowych oraz przedstawicieli firm.
19:30 – 02:00 Uroczysta kolacja
Uroczysta kolacja bankietowa z licznymi niespodziankami.